en-UShe-IL

מחשבונים דינאמיים

   מזער

המחשבון הוא כלי לחישוב תוצאה לפי נתונים דינאמיים שמכניס המשתמש. כך למשל ניתן לראות באתרים רבים מחשבונים לחישובי הוצאות, הכנסות, תשלומים שונים, פיצויי פיטוריןנ שמגיע לעובד על סמך נתוני שנות עבודה ונתונים נוספים ועוד...

אבל למה לפנות למפתח כדי שיפתח לנו כל מחשבון שאנחנו רוצים מחדש?!? לא היה נחמד אם היה לנו מערכת שהיינו יכולים לבנות בה מחשבונים ללא כל ידע בבניית אתרים או פיתוח קוד בכלל? כלי המחשבונים שפתחתי אמור לתת את המענה לצרכים הנ"ל. כלי זה מאפשר לבעל הרשאות הניהול לבנות מחשבונים חדשים ללא מגבלה על פי כל נוסחה מתמטית שהוא בוחר ונתונים שהוא בוחר לשאול את המשתמש. המערכת תייצר לבד את הטופס עם השאלות עבור הגולשים וכמובן תנתח את התוצאות המתקבלות.


תמונת טופס מחשבוןנתחיל ממשק המשתמש (הגולש)

 עם כניסת המשתמש למחשבון הוא רואה טופס עם שאלות. שאלות אלו יכולות להיות מסוגים שונים כגון שאלות פתוחות (תשובה כלשהיא) שאלות עם תשובות מספריות, שאלות בחירה מרשימה ועוד. בתמונה משמאל ניתן לראות לדוגמה שאלון פשוט הלקוח מאתר חי שנבנה עם מערכת השאלונים שלי.

שאלות אלו נועדו על מנת לקבל מהמשתמש את הנתונים עליהם יבוצע החישוב. 

 שימו לב מה קורה כאשר בחרתי ריבית נמוכה מאוד מתוך הרשימה של האפשרויות:תמונת אזהרה בבחירת תשובה קיצונית

 

 

 

 

הודעות אלו כמובן נקבעו בממשק הניהול עליו נעבור עוד מעט על ידי מנהל המערכת שבנה את המחשבון הנוכחי.

 

 

 לחיצה על הקישור "חשב" יוביל את המשתמש לעמוד תוצאת המחשבון כפי שעוצב על ידי מנהל המערכת.

 


 

ממשק הניהול:

שלב ראשון: בניית שאלון:

מנהל הממשק מתחיל בהקמת מחשבון חדש על ידי בניית טופס דינאמי למשתמש בו הוא יכול להכניס שאלות שונות.

שלב שני: בניית המחשבון מאחורי הקלעים:

מנהל הממשק ניגש לבניית המחשבון. על מנת לבנות את המחשבון ביכולתו לבחור כל אחת מהשאלות הקיימות במערכת ולבנות באמצעות התשובות במגיעות מהמשתמש נוסחה מתמטית הנעזרת בנתונים אלו לחישוב תוצאה כל שהיא

שלב שלישי: בניית טופס התשובה שמגיע למשתמש

בשלב הסופי מנהל הממשק יכול לעצב אתצ ממשק השאלות וממשק התוצאות שמקבל המשתמש עם סיום השלמת השאלון

* כל הנתונים שמגיעים מהמשתמשים יכולים להימר במסד הנתונים לטובת ניתוח סטאטיסטי מאורח יותר

דוגמה לשימוש בממשק ניתן לראות באתר הדמו של stifa שהקמתי כאן