en-UShe-IL

השאלה

נתונה טבלה פשוטה עם תאריכים. רוצים להוציא את כל התאיריכם אבל בסידור שיקיים את התנאי הבא: כל התאיריכם מתאריך מסויים והלאה (למשל מהיום) יגיעו בהתחלה מהקטן לגדול וכל התאירים לפני התאריך שנבחר יגיעו אחר כך מהגדול לקטן.

הקדמה: DDL+DML

 נכין לנו טבלה ונכניס נתונים לדוגמה על מנת להציג את השאלה כראוי:

use TempDatabase
go
 
create table #T (D date)
GO
 
insert #T
select '20010101' union
select '20010102' union
select '20010103' union
select '20010104' union
select '20010105' union
select '20010106' union
select '20010107' union
select '20010108' union
select '20010109' union
select '20010110'
 
select * from #T

 

תוצאות שרוצים לקבל:

הגדל השוואת פתרונות לשאלה