en-UShe-IL

תכנון לוגיקה - תכנות

   מזער

בעיה:

כתוב תכנית הקולטת 20 מספרים דו ספרתיים לתוך מערך חד ממדי.

התכנית תבצע הזזה של הספרות לכיוון ימין. הספרה הימנית ביותר תהפוך להיות השמאלית ביותר.

דוגמה והסבר הבעיה:

* אני חושב שהסבר הבעיה גם ירמוז על הדרך לפתרון ואם יעלו שאלות נוספות נוכל לפרט יותר על הפתרון היעיל

קלט:

25,42,65,79

נתייחס לספרות כשרשרת אחת לשם ההסבר (וזה גם רמז לפתרון) ונציג אותם ככה:

25426579

נעביר את הספרה (התו) הראשונה מימין [9] לצד שמאל ולכן נקבל

92542657

ונבצע את החלוקה שוב למספרים עם 2 ספרות ולכן מערך הפלט:

92,54,26,57