en-UShe-IL

מזער Enter Title

  

תחילה היתי ממליץ לך לעזוב את ההתעמקות על הפתרון של הבעיה ולעבור להתעמקות באפיון שלך. אפיון של טבלה שיש לה שורה אחת תמיד ומספר עמודות שאינו אינו קבוע ומשתנה בצורה תכופה לא מתאים למבנה טבלאי של מסד נתונים בדרך כלל

לא הגיוני לייצר טבלה בשביל רשומה אחת
לא הגיוני לשנות DDL בצורה מסיבית קיצונית

הרבה יותר הגיוני לחשוב בצורה התואמת למסד הנתונים
במקום מספר עמודות משתנה נסה לאפיין מספר רשומות משתנה אולי?

בכל מקרה הפתרון מתבסס על השאילתה

select 'A',ID from T_table2 where A

עבור עמודה A
ובאופן דומה עבור כל עמודה תהיה שאילתה דומה

לכן בסיום תקבל משהו בסגנון
select 'A',ID from T_table2 where A is null union
select 'B',ID from T_table2 where B is null union
select 'C',ID from T_table2 where C is null


מכיוון שאת העמודות אתה לא יודע מראש עלייך לבנות את השאילתה בצורה דינאמית בעזרת שימוש ב Dynamic SQL וזה כל הסיפור :-)

*** ואני חוזר ואומר שהאפיון נראה בעייתי מאוד ומאוד מומלץ לחשוב על אפיון מתאים יותר. לא בונים פתרון לבעיה נוצרת באפיון אלא אפיון לפי הצורך מולו עומדים